Contact Us

Contact Us

Send an Inquiry Now

Taiwan
Taiwan

  Chian Seng Machinery Tool Co., Ltd. (Headquarter)
 • No. 38, Alley 231, Caozhong Lane, Lukang Town, Changhua 50566, Taiwan
 • +886-4-771-2069
 • +886-4-771-4655
  Taiping Sales Office
 • No. 104, Yongfeng Rd., Taiping Dist., Taichung City 41161, Taiwan
 • +886-4-2276-3609
 • +886-4-2276-6887
  Shengang Sales Office
 • No. 211, Zhongshan Rd., Shengang Dist., Taichung City 42950, Taiwan
 • +886-4-2529-8433
 • +886-4-2529-7617

Hot Products